Xunta de Facultade

A Xunta de Facultade é un dos órganos colexiados básicos establecidos pola Ley Orgánica de Universidades aprobada no 2001 e posteriormente modificada pola Ley Orgánica 4/2007.
A Ley establece que a Xunta, presidida polo/a Decano/a, é o órgano de Gobierno da Facultade.